اعضاء و تیم علمی-تحقیقاتی آزمایشگاه مدارها و سیستم‌های فرکانس بالا و تست و آزمایشگاه مدارهای مجتمع پیشرفته دانشگاه تهران از پنج گروه اصلی اساتید محترم هیئت علمی، دانشجویان، محققین، محققین سابق و مدیریت تشکیل می‌شود. این گروه‌های منسجم همواره در ارتباط تنگاتنگ علمی و پژوهشی با یکدیگر بوده و با همکاری گروهی در پیشبرد اهداف این آزمایشگاه می‌کوشند.
faculty rsch
هیئت علمی دانشجویان (کارشناسی ارشد و دکترا) محققین
     
     
students  
محققین سابق مدیریت