• طراحی و ساخت Radio Doppler
  • طراحی و ساخت تقویت کننده‌های توان PA4211, PA4217
  • طراحی و ساخت تقویت کننده‌ی کم‌نویز LNA4209
  • مطالعه، تحلیل، شبیه سازی ،تست، و اندازه گیری میزان تاثیرپذیری سیستم‌های الکترونیکی اتومبیل توسط امواج الکترومغناطیسی

indpro1

indpro