•  اتصالات میانی در مدارات مجتمع و نانوسیستم‌ها مبانی مدل‌سازی و چالش‌ها، دکتر ناصر معصومی، 1393
 
   
book