آزمایشگاه مدارها و سیستم ‌های فرکانس بالا و تست و آزمایشگاه مدارهای مجتمع VLSI پيشرفته، یکی از مراکز فعال در حوزه سیستمهای الکترونیک و مخابرات پیشرفته می‌باشد که فعالیت‌های متعددی را در حوزه آموزش و تحقیقات مد نظر خود قرار داده است. بخش تحقیقات این مرکز به طور عمده به سه گروه مدارها و سیستمهای فرکانس بالا و تست, گروه سازگاری الکترومغناطیسی و گروه بوردهای مدارچاپی و اتصالات میانی تقسیم میشود. انجام تحقیقات آکادمی کاربردی و هماهنگ با مرزهای علمی جهانی از اهداف و فعالیتهای در حال انجام بخش تحقیقات میباشد. در بخش آموزش، تربیت نیروی انسانی ماهر با رویکرد ارتقای مهارتهای فنی با توجه به فضای علمی کشور و جهان در حوزه الکترونیک و مخابرات، از اهداف و فعالیتهای مورد نظر بخش آموزش این مرکز تحقیقاتی می‌باشد
   
آموزش تحقیقات