طی صدور حکمی از سوی جناب"دکتر محمود نیلی احمدآبادی"، سرپرست دانشگاه تهران,  آقای دکتر ناصر معصومی به سمت معاون پژوهشی دانشگاه تهران منصوب گردیدند.