برگزاری جلسات علمی ارائه گزارش پیشرفت پروژه‌های علمی- تحقیقاتی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری آزمایشگاه در اتاق جلسات ساختمان قدیم، سه‌شنبه هر هفته