مقاله هاتقدیر و تبریک دانشجویان آزمایشگاه از جناب آقای دکتر ناصر معصومی، مدیریت آزمایشگاه، جهت انتصاب شایستة ایشان به عنوان معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در روز 14 مرداد در اتاق جلسات ساختمان قدیم